Karta Stałego Klienta

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART STAŁEGO KLIENTA

Handlowo-Produkcyjnej Spółdzielni Pracy „SCH” w Nowym Targu 

 

1.  Do nabycia Karty Stałego Klienta uprawnieni są wszyscy klienci wyznaczonych placówek handlowych Handlowo-Produkcyjnej Spółdzielni Pracy „SCH” w Nowym Targu, Rynek 14 (HPSP „SCH”).

2. Kartę może nabyć klient, który dokona zakupu w kwocie co najmniej 50 zł.

3. Placówka wydająca Kartę Stałego Klienta prowadzi rejestr, który zawiera: nr wydanej karty, datę wystawienia, telefon kontaktowy do klienta, datę likwidacji karty, nr dokumentu – premii (paragon, faktura), wysokość premii (rabatu).

4. Przy nabyciu karty klient na żądanie otrzymuje niniejszy Regulamin.

5. Do karty po jej okazaniu wpisuje się wartość kolejnych zakupów artykułów spożywczych i przemysłowych (oprócz towarów masowych) wg paragonu  wydrukowanego na drukarce fiskalnej lub faktury. Wpisu dokonuje pracownik placówki HPSP „SCH”, stawiając parafkę i stempel.

Wartość zakupu podlegającego wpisowi ustala się w ten sposób, że zaokrągla się kwotę zakupu do pełnych złotych tj. końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

6. Pracownikom nie wolno wpisywać kwot zakupów z „uzbieranych” paragonów, nie wolno też potwierdzać paragonów z uwagi na brak karty w chwili zakupu.

7. Wpis jest prawidłowy tylko wtedy, jeśli dokonany jest w momencie zakupu.

BRAK KARTY PRZY ZAKUPIE  =  BRAK WPISU ZAKUPU DO KARTY

8. Karta nie jest imienna i mogą się nią posługiwać domownicy klienta dysponujący nią.

9. Po wypełnieniu całości rubryk pracownik HPSP „SCH” sumuje zakupy i wylicza średnią arytmetyczną (suma zakupów : 41), która stanowi uprawnienie dla Klienta do konkretnej premii. Pracownik HPSP „SCH” wpisuje do karty sumę zakupów oraz w ostatniej rubryce (42) – wartość premii (rabatu).

10. Premia nie przysługuje w razie stwierdzenia wpisów niezgodnych z Regulaminem.

11. Premia, traktowana jako rabat, upoważnia klienta do wybrania sobie dowolnych towarów będących w asortymencie sprzedaży placówki, która wydała kartę, przy czym nie jest on obciążany zapłatą za towar.

12. Na wybrane w ramach premii towary placówka HPSP „SCH” wystawia na klienta dokument sprzedaży (paragon lub fakturę VAT). W zamian klient przekazuje wypełnioną Kartę i swoim podpisem potwierdza odbiór towaru na paragonie. Kartę wraz z podpisanym paragonem placówka przekazuje do księgowości HPSP „SCH”.

13. Po wykorzystaniu Karty klient uprawniony jest do otrzymania następnej karty na zasadach określonych niniejszym Regulaminem z tym, że nie obowiązuje już kwotowy limit pierwszego zakupu.

Niniejszy Regulamin zatwierdził Zarząd Handlowo-Produkcyjnej Spółdzielni Pracy „SCH” w  Nowym Targu, który uprawniony jest do kontrolowania prawidłowej realizacji uprawnień wynikających z funkcjonowania Karty. Obowiązuje od 01.04.2023 r.

WYKAZ PLACÓWEK, W KTÓRYCH MOŻNA DOKONYWAĆ WPISÓW DO KARTY STAŁEGO KLIENTA: