Karta Stałego Klienta

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART STAŁEGO KLIENTA

Handlowo-Produkcyjnej Spółdzielni Pracy „SCH” w Nowym Targu 

 

1. Do nabycia Karty uprawnieni są wszyscy klienci wyznaczonych placówek handlowych Handlowo-Produkcyjnej Spółdzielni Pracy „SCH” w Nowym Targu, ul. Rynek 14 (HPSP „SCH”).

2. Kartę może nabyć klient, który dokona zakupu w kwocie co najmniej 50 zł i wyraża zamiar korzystania z niej przy kolejnych zakupach w sklepie wydającym kartę.

3. Placówka wydająca Kartę Stałego Klienta prowadzi rejestr, który zawiera: nr wydanej karty, datę wystawienia, imię, nazwisko i adres klienta, telefon, datę likwidacji karty, nr dokumentu – premii (paragon, faktura), wysokość premii (rabatu).

4. Przy nabyciu karty klient NA ŻĄDANIE otrzymuje niniejszy Regulamin.

5. Do karty po jej okazaniu wpisuje się wartość kolejnych zakupów artykułów spożywczych i przemysłowych (oprócz towarów masowych) wg paragonu wydrukowanego na kasie fiskalnej. Wpisu dokonuje pracownik placówki HPSP „SCH”, stawiając parafkę i stempel.

6. Pracownikom nie wolno wpisywać kwot zakupów z „uzbieranych” paragonów, nie wolno też potwierdzać paragonów z uwagi na brak karty w chwili zakupu. Wpis jest prawidłowy tylko wtedy, jeśli dokonany jest w momencie zakupu.

Karta nie jest imienna i mogą się nią posługiwać domownicy klienta dysponujący nią.

7. Po wypełnieniu całości rubryk pracownik HPSP „SCH” sumuje zakupy i wylicza średnią arytmetyczną (suma zakupów : 41), która stanowi uprawnienie dla Klienta do konkretnej premii. Pracownik HPSP „SCH” wpisuje do karty sumę zakupów oraz w ostatniej rubryce (42) – wartość premii (rabatu).

8. Premia nie przysługuje w razie stwierdzenia wpisów niezgodnych z Regulaminem.

9. Premia, traktowana jako rabat, upoważnia klienta do wybrania sobie dowolnych towarów będących w asortymencie sprzedaży placówki, która wydała kartę, przy czym nie jest on obciążany zapłatą za towar.

10. Na wybrane w ramach premii towary placówka HPSP „SCH” wystawia na klienta dokument sprzedaży (paragon lub fakturę VAT). W zamian klient przekazuje wypełnioną Kartę i swoim podpisem potwierdza odbiór towaru na paragonie. Kartę wraz z podpisanym paragonem placówka przekazuje do księgowości HPSP „SCH”.

11. Wartość premii (nagrody) jest rabatem cenowym i w świetle przepisów zwolniona jest z opodatkowania, jeśli nie przekracza kwoty 760 zł (art. 21 ust. 2 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26.07.1991 r. – tekst jednolity Rzeczpospolita Nr 36 z 04.12.2002 r.).

12. Po wykorzystaniu Karty klient uprawniony jest do otrzymania następnej karty na zasadach określonych niniejszym Regulaminem z tym, że nie obowiązuje już kwotowy limit pierwszego zakupu.

Niniejszy Regulamin zatwierdził Zarząd Handlowo-Produkcyjnej Spółdzielni Pracy „SCH” w  Nowym Targu, który uprawniony jest do kontrolowania prawidłowej realizacji uprawnień wynikających z funkcjonowania Karty. Obowiązuje od 23.07.2007 r.

WYKAZ PLACÓWEK, W KTÓRYCH MOŻNA DOKONYWAĆ WPISÓW DO KARTY STAŁEGO KLIENTA: